[Home] [Essential Data] [General Information] [Business & Economy] [Business Guide] [Who's Who] [Hall of Fame]
[Practical Information]
[Search this Site] [Add your Site] [Send Your Comments!] [Bookmark this Page] [Site map ]


[Romanians Abroad

[Republic of Moldova]

[Hot Subjects Forum

[Exchange rates

  [Stock Exchange

  [Capital Market]

[Weather]

[Free Email]

[Vote "Romania on Line" in]

[Webmaster!]


a candle for my son!

Matilda Caragiu Marioţeanu
University Professor
Corresponding Member of the Romanian Academy

Born: July 20, 1927, in Hrupişti, Greece

1928 - her family emigrates to Romania

Education

 • 1947-1951 - graduates the faculty of Romanian Language and Literature, University of Bucharest
 • 1967 - PhD in Philology with the dissertation "Fonomorfologie aromânǎ. Studiu de dialectologie structuralǎ" (published in 1968)

Professional Career

 • 1950 - during her university studies, starts to teach at the University of Bucharest
 • 1951-1982 - passes through all university teaching degrees till university professor
 • 1982 - retires

Research and Publishing Activity

 • Numerous articles and studies about the Romanian Language and other issues, published in newspapers and revues like "România literara", "Tribuna României", "Cinema" etc
 • Radio broadcasts like "Odǎ limbii române", "Fonoteca de aur", etc.)
 • TV broadcasts: "Mult e dulce şi frumoasǎ", "Limba româna", "Cuvinte potrivite", "Viaţa spiritualǎ", etc.

Memoires

 • Toma Caragiu. Ipostaze, Expert Publishing House, Bucharest 2003

Poems in Aromanian

 • 1990 - Di nuntru şi-di nafoarâ (disk recording and printed volume)

Romanian Dialectology

 • Liturghier aromânesc. Manuscris anonim inedit, Romanian Academy Publishing House, Bucharest, 1962
 • Fonomorjologie aromânâ. Studju de dialectologie structurala, Romanian Academy Publishing House, Bucharest, 1968
 • Crestomaţie Romanicǎ (sub conducerea lui Iorgu Iordan, lucrare colectivǎ), III, 1, capitolul Dialectul aromân, Romanian Academy Publishing House, Bucharest, 1968
 • Compendiu de dialectologie românǎ (nord- şi sud-dunǎreanǎ), Ed. şt. şi encicl., Bucureşti, 1975.
 • Dialectologie românǎ – în colaborare cu Ştefan Giosu, Liliana Ionescu-Ruxǎndoiu, Romulus Todoran, (M. C. M.: dialectele aromân, meglenoromân, istroromân; textele dialectale aromâne; hǎrtile 2, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18); Ed. did. şi ped., Bucureşti, 1978;
 • Rumänisch: Areallinguistik I. Dakonimänisch. Les aires linguistiques. I. Dacoroumain, capitolul 198 din LEXIKON DER ROMANISTISCHEN LINGUISTIK (LRL) – lucrare colectivǎ de mari proporţii, editatǎ de Günter Holtus, Michael Metzeltin şi Christian Schmitt – Band/ Volume III, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1989, p. 405-423 (cu 4 hǎrti lingvistice dialectale dacoromâne şi o hartǎ geograficǎ a provinciilor istorice româneşti);
 • Di nuntru şi-di nafoarâ. Stihuri armâneşti/ Din nǎuntru şi din afarǎ. Stihuri aromâne, Ed. “ Cartea Româneascǎ ”, Bucureşti, 1994 (versuri în aromânǎ, apǎrute mai întâi pe disc, Electrecord, Bucureşti, 1990); 9 poeme în plus faţǎ de cele apǎrute pe disc: Scarâ, Adil’iu, Bârni, Muzicâ tu amurditâ, Omega, Ghini vinişi !, Toma Apostallu, Disicatlu, Imnu ti mumili armâni).
 • Di nuntru ši-di nqfoarâ. Stihuri armânešti/ De dedans et de dehors. Počmes aroumains/ Din nǎuntru şi din afarǎ. Stihuri aromâne (cu traducerea – juxtalineara – în limba în limba francezǎ, traducerea autoarei), volum apǎrut în Belgia, Editura micRomania, Charleroi, 1999; (cu şase poeme mai puţin faţǎ de volumul precedent, ši cu douǎ inedite: Bisearica a mea/ Mon église/ Biserica mea şi Clepsidhrâ/ Clepsydre / Clepsidrǎ). Poeme nol: Tu es Petrus şi Cântarea a cântǎriloru / Cantique des cantiques, au apǎrut în anul 2000 în micRomania.
 • Un DODECALOG al AROMÂNILOR sau 12 adevǎruri incontestabile, istorice şi actuale, asupra aromânilor şi asupra limbii lor, în “ Rom. Lit. ”, XXVI, 33, 1-7 sept. 1993; publicat în volum, cu traduceri în limbile francezǎ şi englezǎ sub titlul DODFCALOG AL AROMÂNILOR / DODÉCALOGUE des AROUMAINS / DODECALOGUE of the AROMANIANS, Editura Sammarina, [Constanţa], 1996; publicat, în 1996, şi în volumul colectiv “ Aromânii. Istorie. Limbǎ. Destin ”, Editura Fundaţiei Culturale Române; în 1997, apǎrut, ca Postfaţǎ istoricǎ, în “ Dicţionar aromân (macedo-vlah) / DIARO ", v. infra; varianta francezǎ este publicatǎ şi în micRomania (Littératures en langues romanes de moindre expansion), nr. 26, 3/1998, Charleroi, Belgia.
 • DICŢIONAR AROMÂN (MACEDO-VLAH). DIJARO. A - D. Comparativ (român literar ~ aromân), contextual, normaiv, modern, cu o PREFAŢǍ, o INTRODUCERE (normativǎ – lingvisticǎ şi ortografica  – , o POSTFAŢǍ istoricǎ [ = Dodecalogul aromânilor], o hartǎ cu rǎspândirea aromânilor şi meglenoromânilor în Peninsula Balcanicǎ, 76 ilustraţii reprezentând principalele scrieri în/despre aromânǎ şi pentru/despre aromâni, în ordine cronologicǎ), Ed. Şt. şi Enciclop., Bucureşti, 1975
 • Basme aromâne repovestite în româna literarǎ, publicate în mai multe rânduri: în volumul colectiv Poveşti nemurîtoare, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1967; în micul volum Norocul şi mintea, Basme populare aromâne repovestite pentru copii de M. C. M., Ed. Tineretului, 1968; în volumul colectiv Dincele mai frumoase basme ale lumii, II (ilustrate de Val Munteanu), Ed. " Ion Creanga ", 1991.

Limba românǎ pentru strǎini

 • Cours de langue roumaine. Introduction ŕ l’étude du roumain ŕ l’usage des étudiants étrangers – în colaborare cu B. Cazacu, Clara Georgeta Chiosa, Valeria Guţu Romalo, Sorina Bercescu, Ed. did. şi ped., Bucureşti, ediţia I – 1967, a II-a - 1972, a III-a - 1978, a IV-a - 1881 (revǎzute şi mult adǎugite)
 • A Course în Contemporary Romanian. An Introduction to the Study of Romanian, – în colaborare cu B. Cazacu, Cl. G. Chiosa, V. Guţu Romalo (şi, pentru partea engleza : Virgil Ştefǎnescu-Drǎgǎneşti şi Adrian Nicolescu), Ed. did. şi ped., Bucureşti, editia I - 1969, a II-a - 1980
 • Rumänisch für Sie. Ein moderner Sprachkurs für Erwaschsene – în colaborare cu Emilia Savin, Max Hueber Verlag, München, I, 1976, II, 1979; ediţia a II-a, vol. I, II – 1996, aceeaşi editurǎ germanǎ, în colaborare cu Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti; ediţia a III-a, vol. I, II – 1997, aceeşi editurǎ germanǎ, în colaborare cu Editura “ Maşina de scris ”, Bucureşti

Istoria limbii române

 • Istoria limbii române, II, Ed. Acad., Bucureşti, 1969 (“ Româna comunǎ ”, în colaborare cu Ion Coteanu şi Marius Sala)
 • Tratatul de istorie a limbii române (sub conducerea lui Ion Coteanu, vol. I: Româna comunǎ, capitolele “ Verb, Prepoziţie, Conjuncţie"; vol. II, capitolul Dialectul aromân, 150 p., predat şi rǎmas nepublicat, în posesia “ Institutului de Lingvisticǎ ” al Academiei Române)

Studii, articole (publicate în volume tematice, reviste de specialitate sau de culturǎ)

 • Sintaxa gerunziului românesc, în " Studil de gramatica ", II, 1957
 • Influenţa dacoromânǎ asupra graiului unei familii din Republica Popularǎ Românǎ, în “ Foneticǎ şi dialectologie ”, 1, 1958; varianta germanǎ, Dakorumänischer Einfluss auf die Mundart einer aromunischen Familie aus der R. V. R., în RL, I, 1958, 1
 • HABĒRE impersonal īni aromânǎ şi meglenoromânǎ, în “ Omagiu lui Iorgu Iordan ”, Ed. Acad., Bucureşti, 1958
 • Observaţii în legǎturǎ cu sistemul pronumelui demonstrativ în aromânǎ, în SCL, X, 1959, 3;
 • Contribuţii la cunoaştrea istroromânei (pe marginea unor texte recent apǎrute), în " Omagiu lui Al. Graur ", SCL, X, 1960, 3 ;
 • Moduri nepersonale ", în SCL, XIII, 1962, 1; varianta rusǎ Bezlicinâe nakionenia, în RL, VII, 1962, 2;
 • In legǎturǎ cu articolul enclitic al masculinelor în aromânǎ, în " Foneticǎ şi dialectologie ", IV, 1962;
 • Sistemul fonologic al aromânei, în SCL, XIV, 1963, 3; varianta francezǎ, Phonologie aroumaine, în RRL, IX, 1964, 5;
 • Structure de la syllabe en aroumain, în RRL, IX, 1964, 3; varianta româneascǎ Structura silabei în aromânǎ, în volumul colectiv “ Elemente de lingvisticǎ structuralǎ", Ed. Şt., Bucureşti, 1967;
 • Flexiunea substantivelor în aromânǎŕ, în SCL, XV, 1964, 2; varianta francezǎa, La flexion des substantifs en aroumain, în " Cahiers de linguistique théorique et appliquée ", II, 1965;
 • Din fonologia istoricǎ a aromâneî (silabele deschise), în “ Omagiu lui Al. Rosetti ”, Ed. Acad., Bucureşti, 1965;
 • Fonologia în procesul de predare a limbii române strǎinilor, în LR, XV, 1966, 2; varianta rusǎ, Fonologhia v proţesse prepodovania rodnoto eazâka inostranţam, în RRL, XI, 1966, 1;
 • Sur le diasystčme phonologique. Questions de méthode, în RRL, XI, 1966, 6;
 • Sur la description des idiomes non-koine, în RRL, XII, 1967;
 • Sémantisme de certains noms ethniques du bassin méditerranéen en aroumain, în " Bolletino dell’ Atlante Linguistico Mediterraneo ", Casa Editrice Leo S. Olschi, Firenze, N° 10-12 (1968-1970)
 • Definition einer Volksgruppe. Glotha und Ethnos der Aromunen, în " Österreichische Osthefte ", 13,Wien, 1971
 • La romanité sud-danubienne: l’aroumain et le méglénoroumain, în " La linguistique – Linguistique fonctionnelle et grammaire transformationnelle " N° 8, Presses Universitaires de France, 1/1972
 • Les idiomes romans sud-danubiens du point de vue typologique, înDacoromania", Jahrbuch für Östliche Latimtät, 1, 1973, Verlag Karl Arlberg, Freiburg/München
 • Roum. AMÎNA, în " Hommage ŕ A. Roseffi ", RRL, XX, 5, 1975
 • Tache Papahagi – Savantul peregrin, în " Rom. Lit., VII, 4, 1977;
 • Personalitatea Profesorului Tache Papahagi, în " Trib. Rom. ", VI, 103, 1977;
 • Theodor Capidan – aromânit, în LR, XXVIII, 5, 1979;
 • Contribuţiile lui Theodor Capidan, în " Trib. Rom. ", VIII, 160, 1979;
 • Un cas d’emphase pronominale en aroumain: la reprise du sujet par des formes atones, în " Logos Semantikos – Studia linguistica in honorem EUGENIO COSERIU ", IV, Editorial Gredos – Walter de Gruyter, Madrid – Berlin –New York, 1981;
 • Traduttore-traditore? [despre traducerea filmelor], în revista " Cinema ", XX, (240), 12, 1982;
 • Le REW et l’aroumain, în " Festschrift für Johannes Hubschmid zum 65. Geburtstag ", Franke Verlag, Bern-München, 1982;
 • CoErent şi incoerent în exprimare, în “ Limba şi literatura românǎ (pentru elevi) ”, 3, 1982;
 • George Murnu: între poezie şi istorie, în " Rom. Lit. ", XVII, 36, 1984;
 • Unité du roumain (nord- et sud-danubien), în RRL, XXX, 6, 1985;
 • Câteva observaţii şi sugestii [= despre ce ar trebui sǎ- şi propunǎ rubrica “ Limba românǎ ” din “ Rom. Lit. ”], în aceeaşi revistǎ, XV, 44, 1982;
 • Romaniştii – mijlocitori între culturi, în " Rom. Lit. ", XX, 43, 1987;
 • Ŕ propos de la latinité de l’aroumain (ŕ la lumičre des derničres recherches), (analizǎ criticǎ a lucrǎrii lui Achille Lazarou, L’aroumain et ses rapports avec le grec, Athęnes, 1987);
 • Mǎrturii lingvistice ale persistenţei românilor în nordul şi în sudul Dunǎrii în cursul mileniului (în mss., comunicare ţinutǎ la Academia Românǎ, la 17 dec. 1989); (în curs de publicare);
 • La Grammaire aroumaine ou macédovalaque de Mihaďl Boďagi ŕ son 175e anniversaire, în RRL, XXXV, 2, 1990;
 • Un profesor savant: Pende Papahagi, în “ Deşteptarea. Revista Aromânilor ”, anul II, 1, 1991;
 • Biblia la aromâni, în " Revista de istorie şi teorie literarǎ ", XXXVIII, 3-4, 1990;
 • May I introduce myself ?, în " Festschrift für Mario Wandruszka ", Wege in der Sprachwissenschaft. Vierundzwanzig Autographische Berichte, Gunter Narr Verlag, 1991;
 • Tache Papahagi – savantul şi omul, în " Academica ", IV, 2 (38), 1993;
 • Profesoara Ciara Georgeta Chiosa, în "Rom. Lit.", XXVI, 7, 1993;
 • Limba românǎ pentru japonezi, în "Rom. Lit.", XXVI, , 1993;
 • Cu acul pe sǎpun. Poezii de Zahu Panǎ, în " Rom. Lit. ", XXVI, 11, 1993;
 • Câteva motîvaţii lingvistice pentru scrierea cu â, în " Rom. Lit. " , XXVI, 7, 1993;
 • La " ROMANIA CONTINUA " : un apercu comparatif roumaino-piémontais, în " ATTI dell’ VIII Rëscontr Internassional dë Studi an sla Lenga e la Literatura piemonteisa ", Alba - Piémont, Italia, 1991, apǎrut 1994;
 • TOMA APOSTOLUL, în " Rom. Lit. ", XXVII, 8, 1994;
 • Alexandru Rosetti – Profesorul, în " Rom. Lit., XXVIII, 41, 1995;
 • Paďen, chrétien et orthodoxe en aroumain, în " Studi romeni e romanzi. Omaggio a Florica Dimitrescu e Alexandru Niculescu. Linguistica, Etnografia, Storia romena", Padova, 1995;
 • Olimpianul, în volumul " Al. Rosetti în Evocǎri ", Ed. Minerva, Bucureşti, 1995;
 • Varietatea limbii române, în volumul " Limba românǎ şi varietǎţi1e ei locale ", Lucrǎrile Sesiunii Ştunifice organizate de Secţia de filologie şi literaturǎ [a Academiei române], 31 octombrie, 1994, Romanian Academy Publishing House, Bucharest, 1995
 • Limba românǎ vorbitǎ în nordul şi în sudul Dunǎrii: unitate şî varietate, conferinţǎ ţinuta la Academia Românǎ, la 30 martie 1995, în cadrul cicluluî " Limba românǎ şi relaţiile ei cu cultura şi istoria românilor " (în curs de publicare);
 • O scrisoare [necunoscutǎ] a lui Vasile Voiculescu, în " Rom. Lit. ", XXIX, 4, 1996;
 • O precizare necesarǎ: Andrei Scrima – Vasile Voiculescu, în " Rom. Lit. ", XXIX, 34, 1996;
 • Alexandru Rosetti (1895-1990), în " Academica ", 6-7-8 (66-67-68), aprilie-mai-iunie, 1996, numǎr festiv;
 • Despre aromânǎ ši aromâni: între amatorism ši štiinţǎ, conferinţa ţinutǎ la Academia Românǎ, la 10 apr. 1996, în cadrul ciclului: " Limba românǎ şi relaţiile ei cu cultura şi istoria românilor " (în curs de publicare);
 • Pǎdurea oamenilor-cǎarţi. In memoriam: Jacques Byck (1897-1997), în " Rom. Lit. ", XXX, 44, 1997;
 • Rǎspuns la Ancheta " Eminescu – un model depǎşit ? ", în " Caiete Critice ", 5-8 (127-130) , 1998;
 • Identitate şi identificare în problema aromâneascǎ, în " Rom. Lit. ", XXXI, 51-52, 1998;
 • The Aromanians în the Third Millennium. A Future Oriented Approach, în MILLENNIUM, N° 5, Workshop of Ideas and Projects for European Integration and Global Civilisation, Bucharest, 2000, p. 267-279; varianta româneascǎ; AROMÂNII în mileniul III. O abordare prospectivǎ, în " Rom. Lit. ", XXXIV, 32, 2001.
 • Poezie " dialectalǎ " romanicǎ, în " Rom. Lit. " , XXXIII, 11, 2000 ;
 • Un gentleman. In memoriam: Cristian Popişteanu, editat de Fundaţia Culturalǎ " Magazin Istoric ", Bucureşti, 2000;
 • Et în SAMARINA ego! în " Rom. Lit. ", XXXIII, 33, 2000;
 • Scrisoare deschisǎŕ adresatǎ Domnului Z. Ornea, în " Rom. Lit. ", XXXIII, 41, 2000

A complete bibliography was published in Revue roumaine de linguistique, tome XLII, 1997, n° 5-6 septembre-décembre, pp. 317-326, Romanian Academy Publishing House, Bucharest

Affiliations

Prizes and Awards

 • 1962 - Prize of the Ministry of Education for editing the most ancient Aromanian text devoted to the mess: "Lithurgier aromânesc. Manuscris anonim inedit"
 • 1975 - rize « Timotei Cipariu » of the Romanian Academy for "Compendiu de dialectologie românǎ", a synthesizing work about the Romanian Dialectology from North and South of Danube"Compendiu de dialectologie românǎ"

Languages

 • Mother Tongue: Aromanian, Romanian
 • Foreign Languages: English, French

Address

 • Private: 84 bis, Polona St., 71154 Bucharest, Romania, tel.: +40-21-211.4029, fax: +40-21-211.4029
 

Click Here!
Email Login
Password

New users sign up!

   Search this site or the web  
 
  Site search Web search          powered by FreeFind

Copyright © 2000-2015 Ronline.Net. Last modified: January 15, 2015
webmaster@romania-on-line.net