[Home] [Essential Data] [General Information] [Business & Economy] [Business Guide] [Who's Who] [Hall of Fame]
[Practical Information]
[Search this Site] [Add your Site] [Send Your Comments!] [Bookmark this Page] [Site map ]


[Romanians Abroad

[Republic of Moldova]

[Hot Subjects Forum

[Exchange rates

  [Stock Exchange

  [Capital Market]

[Weather]

[Free Email]

[Vote "Romania on Line" in]

[Webmaster!]


a candle for my son!

Gheorghe Zaman
Profesor universitar

Nascut: 13 iunie 1942 , comuna Bucsani, Judetul Giurgiu

Nationalitatea: româna

Religia: ortodoxa

Casatorit cu Zaman Carmen (farmacist inspector), doi copii, Alexandru si Bogdan Zaman (absolventi ASE Bucuresti)

Studii

 • 1949-1960 - Scoala elementara si liceul “ Tudor Vladimirescu” Bucuresti;
 • 1960-1965 - Facultatea de Comert Exterior, Academia de Studii Economice, Bucuresti;
 • 1969 - Specializare la “Department of Applied Economics“, Universitatea din Cambridge (Anglia) in domeniul modelarii economico-matematice a consumului sub îndrumarea lui Richard Stone (Premiul Nobel pentru economie), Joan Robinson, Maurice Dobb si Nicholas Kaldor
 • 1970 - Seminarul de Studii Americane, Salzburg, Austria
 • 1997 - Training Course on PHARE Financial Proposals (Romanian Environment PHARE-EU)

Titluri stiintifice

 • doctor în stiinte economice cu teza “Implicatiile tehnologiilor noi si modernizate asupra cheltuielilor materiale”, 1985, Ministerul Învatamântului, Institutul Central de Cercetari Economice;
 • conducator de doctorat din 1993 la specialitatea “Economie Nationala” în cadrul INCE, Academia Româna. Pâna în prezent 10 doctoranzi si-au sustinut tezele de doctorat, iar alti sase se afla în faza de pregatire a tezei, promovând examanele si sustinând toate referatele;
 • profesor titularizat la disciplina “Eficienta economica”, Universitatea “Spiru Haret”, , Facultatea de Management Financiar Contabil, Bucuresti

Functii ocupate

pe linie profesională
 • 1965-1973 - cercetator stiintific la Institutul de Cercetari Economice al Academiei
 • 1970-1971 - membru al Comisiei Interministeriale pentru elaborarea primei balante a legaturilor dintre ramuri din România;
 • 1972-1973 - asistent la catedra de Planificare si prognoza, A.S.E.- Bucuresti;
 • 1973-1979 - cercetator stiintific si consilier la C.A.E.R. Moscova în sectorul lucrarilor economice de sinteza, eficienta si prognoza macroeconomica
 • 1979-1987 - cercetator stiintific principal în Sectorul “Eficienta întregii economii nationale”, Institutul de Cercetari Economice, Bucuresti
 • 1987-1989 - seful Sectorului “Eficienta întregii economii nationale”, Institutul de Cercetari Economice, Bucuresti
 • Din 1990 - director, Institutul de Economie Nationala, INCE, Academia Româna
 • 1992-1994 - cadru didactic asociat la catedra “Eficienta investitiilor” A.S.E.Bucuresti
 • 1993-pâna în prezent - vice-presedinte A.G.E.R, presedinte al Departamentului de cercetare stiintifica
 • 1993-1994 - reprezentant al Academiei Române în Grupul de lucru al Bancii Mondiale, pentru elaborarea Strategiei de reforma a cercetarii si dezvoltarii în România
 • 1992-1995 - membru al Comisiei de Scientica a Academiei Române
 • 1990-pâna în prezent - coordonator al colegiului redactional al publicatiilor “Revista Româna de Economie” a Institutului de Economie Nationala, Analele Institutului National de Cercetari Economice
 • 1993, 1996 - reprezentant A.G.E.R. la Congresele Asociatiei Economice Internationale (Moscova,Tunis)
 • 1993-pâna în prezent - membru corespondent al International Center for Economic Growth, San Francisco, SUA
 • 1997-pâna în prezent - profesor titularizat prin decizia MEN, Universitatea “Spiru Haret”, Bucuresti, Facultatea de Management Financiar Contabil, disciplinele “Eficienta economica”,“Previziune macroeconomica”, “Proiecte de management
 • 1995-pâna în prezent - membru al European Association for the Study of Science and Technology, London
 • 1999-2000 - seful catedrei de Finante, Contabilitate si Informatica de Gestiune
 • 2000 - decan al Facultatii de Management Financiar Contabil, Universitatea “Spiru Haret”, Bucuresti

pe linie administrativ-manageriala

 • 1992-1997 - membru în Consiliul de Administratie al FonduluiProprietatii de Stat
 • 1993-1996 - membru al Colegiului Consultativ pe probleme economice de pe lânga Presedintia României
 • 1994 - reprezentant desemnat de Biroul Prezidiului Academiei Române în grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de strategie pentru reforma cercetarii stiintifice în România în colaborare cu experti ai Bancii Mondiale, din Anglia, Danemarca, Spania, SUA si Portugalia
 • 1995 - secretar stiintific al primului comitet al Granturilor Academiei Române
 • 1995-pâna în prezent - membru al Comitetului Român al Distributiei
 • 1996-1997 - participant la elaborarea unor proiecte de acte normative si masuri privind îmbunatatirea finantarii si managementul cercetarii stiintifice în Academia Româna
 • 1999 - reprezentant desemnat de Biroul Prezidiului Academiei Române în grupul de lucru pentru elaborarea “Strategiei de dezvoltare durabila a economiei nationale pe termen mediu” în colaborare cu reprezentantii PNUD si experti din Marea Britanie
 • 2000 - profesor (co-trainer) al Institutului European din România pentru ciclul “Training in European Affairs” – modulele “Uniunea Economica si Monetara. Mecanisme si politici financiare si monetare” si “Dezvoltarea regionala în cadrul UE - Bucuresti – Bruxelles”
 • 1999-pâna în prezent - consilier economic al Asociatiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR)

A. Activitate stiintifica

 • Domenii de cercetare:
  • Teorii si politici ale reformei tranzitiei la economia de specialitate piata: 9 volume editoriale si 76 de studii publicate în reviste de specialitate
  • Eficienta factorilor de crestere a economiei nationale: 1 volum editorial si 62 de studii publicate
  • Abordari teoretice si practice ale privatizarii si restructurarii în România: 4 volume editoriale si 70 de studii publicate
  • Relatii economice internationale: comert exterior, politici comerciale, integrare economica, economie mondiala: 3 volume editoriale si 54 de studii publicate
  • Previziune si planificare macroeconomica: 3 volume editoriale si 16 studii publicate
  • Economia progresului tehnologic si a cercetarii stiintifice: 5 volume editoriale si 19 studii publicate
 • Participarea la manifestari stiintifice din tara si strainatate
  • Prezentarea de referate, comunicari si interventii la peste 70 de congrese, sesiuni, colocvii si simpozioane organizate în tara, cu participare interna si internationala, în calitate de participant, moderator, raportor, presedinte si co-presedinte atât în cadrul Institutului National de Cercetari Economice, Institutului de Economie Nationala, ASE – Bucuresti, AGER, AGIR, universitati din tara si institute de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica
  • Prezentarea de comunicari, referate stiintifice si interventii la peste 35 de congrese si simpozioane stiintifice internationale (SUA, Anglia, Franta, Germania, Italia, Danemarca, China, Japonia, Coreea, Polonia, ONU, UNCTAD, UNESCO, etc.)
  • Membru corespondent si visiting profesor la institutii de cercetare stiintifica si învatamânt superior din SUA (International Center for Economic Growth), Japonia, China
  • Mai multe participari în componenta delegatiei române în calitate de membru sau conducator al delegatiei la comisii mixte (România – Danemarca, România – Anglia, România – Rusia, etc.) sau congrese si sesiuni ale organizatiilor internationale (ONU, UNESCO, Banca Mondiala, PNUD, Asociatia Economistilor din Balcani, Asociatia Economica Internationala, Uniunea Europeana etc.)
  • Pregatirea mai multor lucrari, studii si cercetari de specialitate pentru fundamentarea de acte normative, strategii si programe în domeniul privatizarii, politicilor de macrostabilizare, dezvoltarii durabile, reformei si legislatiei cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice, la solicitarea institutiilor si organelor de sinteza din tara (guvern, parlament, ministere, asociatii profesionale, Strategiile Snagov I si Snagov II, ESEN 1, Granturile Academiei Române, directii de reforma ale finantarii cercetarii stiintifice fundamentale si aplicative, etc.)
  • Coordonator national al peste 20 de proiecte internationale de cercetare stiintifica bi si multilaterale în cadrul programelor ACE PHARE, INCO-COPERNICUS, ICEG, PNUD etc
  • Co-trainer, consultant sau membru în grupuri de lucru ale unor comisii ale UE de evaluare a utilizarii asistentei pentru România în cadrul programului PHARE, la Institutul European din România, Banca Mondiala, PriceWaterhouse, Roland Berger, Coopers & Lybrands, Daewoo Institute etc
  • Coordonator al actvitatii de cercetare la numeroase proiecte si contracte din cadrul IEN, presedinte al consiliului stiintific al IEN si membru în Consiliul stiintific al INCE – Academia Româna
  • Conducator a 10 teze de doctorat finalizate si a mai multor lucrari de licenta ale studentilor de la Facultatea de Management Financiar Contabil de la Universitatea “Spiru Haret”, membru în comisii de doctorat si comisii de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetator stiintific principal si profesor universitar

DATE STATISTICE ASUPRA PUBLICAŢIILOR

 • numar de volume (sau contributii la volum): 25 volume (co-autor la cea mai mare parte) din care 8 aparute la edituri în strainatate (RFG, Rusia, Bulgaria, Ungaria, Italia)
 • numar de lucrari în periodice de specialitate
 • circa 297 studii si articole
 • procent lucrari publicate în reviste sau edituri straine: 30% din total volume independente
 • procent lucrari în care este unic autor: circa 60% din total volume, lucrari si articole
 • informatii asupra citarii lucrarilor: cea mai mare parte a citarilor se afla în literatura de specialitate din tara ; exista unele citari în literatura de specialitate din Franta, SUA, Germania, Bulgaria, Japonia, publicatii ale institutiilor UE, ONU, Bancii Mondiale, ICEG, Asociatia Economica Internationala

Activitate didactica

 • Din 1997 - titularizat de catre MEN ca profesor la catedra de eficienta economica a Facultatii de Management Financiar, Universitatea “Spiru Haret” Bucuresti unde preda, din 1994, cursurile “Eficienta economica” si “Previziune economica
 • 1977-1983 si 1990-1996 - cadru didactic asociat la Catedra de Eficienta Investitiilor, Facultatea de Management, ASE Bucuresti

Activitate stiintifica in strainatate

 • Participare la mai multe proiecte ACE PHARE în perioada 1994-1998, pe temele urmatoare: - Restructurarea întreprinderilor cu capital de stat (Bulgaria, Albania, România, Anglia, Franta, Spania 1994-1995)
 • Impactul macroeconomic al privatizarii (Franta, România, Bulgaria 1995 – 1996)
 • Cooperarea economica în Balcani si posibilitati de integrare în UE (Bulgaria, Albania, Franta, România, Spania 1995-1997)
 • Managementul microeconomic în domeniul mediului (Bulgaria, Spania, Italia, România, Slovenia)
 • Economia politica a dezvoltarii regionale (Belgia, Bulgaria, Polonia, România, Ungaria 1996-1998)
 • Difuzarea inovarii si transferul tehnologic în sistemul CD din Europa de Est (Ungaria, Slovenia, Italia, Polonia, Spania 1997)
 • Copresedinte al colocviilor româno-franceze organizate de IEN si Universitatea din Bordeaux I (Franta) în anii 1994 si 1995, cu tema “Problemele economice ale tranzitiei în tarile Europei Centrale si de Est”
 • Copresedinte al colocviului româno-chinez, organizat de IEN si reprezentanti ai Academiei Române de stiinte Sociale din Beijing 1995 cu tema “Teoria si practica economiei de tranzitie”
 • Proiecte de cercetare privind reforma academiilor de stiinte din Europa Centrala si de Est, elaborate în comun cu institute de cercetare din RFG, Cehia, Slovacia, România, Bulgaria, Ucraina si Ţarile Baltice
 • Participari la mai multe conferinte si congrese internationale cu comunicari stiintifice dintre care mentionam:
 • congresele 11 si 12 ale Asociatiei Economice Internationale (Moscova 1993, Tunis 1996) cu comunicari înscrise în program (contributed papers), în urma selectarii de catre o comisie de evaluatori specializati
 • participare la colocviile româno-franceze (secretar stiintific si co-organizator) pe problemele eficientei economice (1971, Paris) si ale tranzitiei la economia de piata (1993, 1994, Bucuresti) unde am prezentat comunicari pe problemele determinarii eficientei comertului exterior cu ajutorul modelului input-output si respectiv ale privatizarii în România
 • Membru în Grupul de lucru al Bancii Mondiale pentru elaborarea unui studiu privind reforma cercetarii stiintifice în România (1993) în perioada de tranzitie
 • În prezent (1998) particip la doua proiecte INCO COPERNICUS în cadrul UE referitoare la inovare si difuzarea cunostintelor stiintifice
 • Am facut parte din mai multe delegatii oficiale ale României care au participat la lucrarile diferitelor organisme economice internationale (CAER, ONU, UNESCO etc.) sau ale comisiilor mixte bilaterale în cadrul carora am prezentat comunicari si rapoarte stiintifice, am participat la convenirea si definitivarea unor proiecte de materiale
 • Invitat visiting profesor si cercetator la institutele de cercetare economica ale Academiei de stiinte Sociale si Universitati din China (Beijing, Shanghai, Canton) în 1992, 1994, 1996
 • Invitat al Fundatiei “Japonia” 1994
 • Invitat al Fundatiei “Coreea” la Universitatea din Seoul si institute de cercetare stiintifica în domeniul economiei, 1995
 • Participant la proiectul în derulare la Budapesta si Bruxelles privind “Strategiile firmelor din tarile UE în tarile candidate” împreuna cu experti din tari candidate la UE, reprezentanti ai UE si ai Uniunii Sindicatelor Europene
 • Participant la cel de al XX-lea Congres al Academiei Româno-Americane de stiinte si Arte, Reno, SUA, 1996

VARIA

 • Participant la elaborarea studiilor de sinteza pentru “Schita preliminara a strategiei tranzitiei la economia de piata în România” (1990), sub coordonarea acad. Tudorel Postolache
 • Vicepresedinte al AGER din 1993 pâna în prezent
 • Colaborator al Centrului de Studii Balcanice din Bologna
 • Membru coordonator al colegiului editorial al Revistei Române de Economie, IEN , Academia Româna
 • Membru al Grupului Consultativ pe probleme economico-sociale – Presedentia României (1993 – 1996)
 • Consultant si participant la elaborarea unor proiecte de acte normative în cadrul Parlamentului României (proiectul de lege a cercetarii stiintifice si statutul cercetatorului, Legea privatizarii, contractul de management, etc.)
 •  

Premii şi distincţii

 • Premiul „P.S.Aurelian” al Academiei Române, 1998;
 • Laurii „Tribunei Economice”, 1999;
 • Ordinul Naţional „Steaua României” în Grad de Cavaler, 2003
 • Comandor al ordinului „Meritului Cultural” – cercetare ştiinţifică, februarie 2004;
 • Diploma de onoare „Pro Scientia”, CNCSIS, MEC;
 • Membru de onoare, diplome de excelenţă şi distincţii la mai multe universităţi şi instituţii.

Click Here!
Email Login
Password

New users sign up!

   Search this site or the web  
 
  Site search Web search          powered by FreeFind

Copyright © 2000-2015 Ronline.Net. Last modified: January 15, 2015
webmaster@romania-on-line.net